Omnibuzz

Ervaringen en meningen delen

De groei naar zero emissie in 2025 doen we samen en continu

‘Binnen het netwerk van het bestuursakkoord willen we informatie en ervaringen van anderen ophalen over het verduurzamen van doelgroepenvervoer,’ vertelt Mark Renne, adviseur projecten bij de Limburgse Omnibuzz. Omnibuzz is een gemeenschappelijke regeling van 30 Limburgse gemeenten en draagt zorg voor een goede uitvoering van het Wmo-vervoer in de regio. Een gesprek met Mark over duurzaamheid en uitdagingen.

Hoe vordert het met het zero emissie maken van jullie wagenpark? 

Mark: ‘Bij de aanbesteding hebben we een ingroeimodel als eis gesteld. Elk jaar moet een hoger percentage van het vervoer elektrisch gereden worden. Bij de gunning konden inschrijvers niet extra scoren wanneer ze eerder dan de concurrent hogere percentages zouden halen. Wel is er in de kwalitatieve beoordeling gekeken naar het plan van aanpak uitrol elektrisch vervoer en aanleg laadinfrastructuur. De samenwerking met andere partijen en het delen van voorzieningen vonden we ook belangrijk. Ondanks de gevolgen van corona lijkt het ingroeischema haalbaar en zijn er bedrijven die al meer elektrisch rijden. In de praktijk betreft het absoluut minder ritten omdat de vervoersvraag door de coronacrisis flink is gedaald.’

Dragen jullie ook op andere manieren bij aan een beter klimaat? 

‘We zetten voornamelijk in op het verduurzamen van het vervoer. Ook brengen we partijen bij elkaar zodat er bijvoorbeeld sneller samen snellaadinfrastructuur kan worden aangelegd. Daarnaast heeft ons kantoor een hoog energielabel: we maken gebruik van groene energie in plaats van aardgas,’vertelt Mark.

Waar lopen jullie tegen aan? 

Het ingroeimodel is bewust gekozen omdat het bedrijfstechnisch, maar ook prijstechnisch, niet haalbaar is om vanaf het eerste jaar al 100% op elektriciteit te rijden. Daarnaast voorzagen wij dat de aanleg van laadinfrastructuur moeizamer zou gaan. Het gaat dan vooral om de laadinfrastructuur waar chauffeurs onderweg gebruik van kunnen maken. Om de hele dag met een elektrische taxi op pad te kunnen zijn moet er tussendoor snelgeladen kunnen worden. Die ‘openbare’ snellaadvoorzieningen zijn er nog onvoldoende of liggen niet gunstig. Verder verwachtten wij bij de start dat het elektrificeren van de zware rolstoelbussen door de gewichtsdiscussie en actieradius moeizamer zou zijn. Dat loopt nu nog niet helemaal vloeiend, maar inmiddels zijn er wel modellen op de markt die op dit gebied kunnen worden ingezet. Helaas wel met iets minder zit- en rolstoelplaatsen. Maar het is een begin’, vertelt Mark.

Zie je daar oplossingen voor? 

Mark: ’Voor wat betreft het elektrificeren van zwaardere rolstoelbussen noemde ik al de alternatieve modellen die op de markt zijn gekomen. Dat zal stap voor stap worden opgelost.

Wat betreft de laadvoorzieningen ligt de oplossing in een uitgekiend (semi-)openbaar snellaadnetwerk waar het beroepsvervoer ook op afspraak gebruik van kan maken. Zo kunnen planners een laad- en pauzesessie inplannen in de dagplanning. Een dergelijk systeem is er helaas nog niet. Door onze rol als verbinder zien we wel dat er nu meer business two business oplossingen komen. Daarbij komt nog het gevaar dat het Nederlandse elektriciteitsnetwerk de steeds grotere behoefte niet aankan. Gelukkig zie je dat er landelijk aan slimme oplossingen wordt gewerkt voor dit probleem, maar dat gaat ons nog niet snel genoeg. Hierdoor kan ook het streven van het bestuursakkoord ZED om in 2025 zero emissie te rijden in gevaar komen.’

Heb je tips voor andere organisaties, gemeenten of regionale samenwerkingsverbanden?

‘Vooral: vraag niet meteen voor 100% zero-emmissie vervoer. Een ingroeimodel past beter bij een vloeiende overgang en bij de mogelijkheden in ons land. Ook kun je de activiteiten om deze groei te halen niet alleen bij de vervoerders leggen. Natuurlijk moeten zij uiteindelijk de investering- en prijskeuzes maken, maar als opdrachtgever moet je een rol vervullen in het bij elkaar brengen van partijen op de gebieden ‘opschalen openbare laadinfrastructuur’ en ‘ontwikkelen alternatieven modellen zware rolstoelbussen’. Beide gebieden worden voor het overgrote deel door andere overheden beïnvloed en als lokale overheid kun je dan bemiddelen of de urgentie van zaken bepleiten. Zoals ook duidelijk wordt uit het bestuursakkoord: de groei naar ZE in 2025 doen we samen en continu. Met het alleen maar uitvragen van zero-emissie bij de vervoerscontracten komen we er niet’, besluit Mark.

Doe mee!

Met het akkoord en covenant versnellen we de transitie naar zero emissie doelgroepenvervoer en dragen we bij aan de klimaatdoelstellingen en een betere luchtkwaliteit.

Meld je aan

Zero Emissie Doelgroepenvervoer

Created by Bullit Digital