Doe mee

Doe mee!

Met het akkoord en convenant versnellen we de transitie naar zero emissie doelgroepenvervoer en dragen we bij aan de klimaatdoelstellingen en een betere luchtkwaliteit. Hoe meer gemeenten meedoen met het akkoord, des te beter het werkt.

Het akkoord en convenant hebben namelijk een stip op de horizon gezet. Hoe meer partijen dat doel delen, des te duidelijker het signaal dat de sector die kant op beweegt. Door duidelijkheid te bieden over de toekomst, verkleinen we de risico’s voor alle partijen in de sector. Zo doorbreken we het kip-eiprobleem dat gemeenten niet om zero emissie doelgroepenvervoer vragen en aanbieders het niet aanbieden.

Hieronder staan enkele veelgestelde vragen en antwoorden over het bestuursakkoord en convenant.

Vragen en antwoorden

Wat wordt er bedoeld met ‘zero emissie’ en ‘uitstootvrij’?

Het akkoord en convenant richten zich op voertuigen die zero emissie (uitstootvrij) ‘bij de uitlaat’ zijn. Het voertuig zelf stoot dus helemaal geen schadelijke stoffen uit. Dit wordt ook wel ‘tank-to-wheel’ genoemd, omdat er gerekend worden vanaf de energiebron in de auto (de ‘tank’) tot en met de overbrenging op de wielen. In de praktijk gaat het om elektrische of waterstofvoertuigen.

Waarom wordt er alleen naar de voertuigen gekeken? Er is ook winst te behalen in bijvoorbeeld ritplanning.

Het is belangrijk om focus aan te brengen. Er zijn verschillende manieren om het doelgroepenvervoer te verduurzamen. Efficiëntere ritplanning kan ervoor zorgen dat er minder kilometers en minder ‘lege’ kilometers gereden moeten worden. Hoe dan ook moeten uiteindelijk alle kilometers gereden worden met een zero emissie voertuig. Daarom richten het akkoord en convenant zich op zero emissie voertuigen.

Is de doelstelling van volledig zero emissie doelgroepenvervoer vanaf 2025 niet erg ambitieus?

Deze ambitie is de uitkomst van uitvoerig overleg tussen de partijen in de Coalition of the Willing. Zowel gemeenten als opdrachtgevers, als vervoerders, voertuigleveranciers en andere partijen uit de sector zijn dus betrokken geweest bij de totstandkoming. Daarbij rijden er op verschillende plaatsen al elektrische voertuigen rond in het doelgroepenvervoer en laten de gunningen van onder andere Zwolle en Publiek Vervoer Groningen Drenthe zien dat de doelstelling ambitieus maar wel realistisch is: deze opdrachtgevers gaan de doelstelling (in principe) behalen met hun huidige contracten.

Bestuursakkoord en convenant, wie tekent wat?

Opdrachtgevers van doelgroepenvervoer (zoals gemeenten en regio’s) tekenen het bestuursakkoord, andere partijen uit de sector (bijvoorbeeld marktpartijen, brancheorganisaties en koepels) tekenen het convenant.

Wat betekent het om mee te doen met het bestuursakkoord?

Ondertekening van het bestuursakkoord betekent je als gemeente verbinden aan de ambitie van volledig zero emissie doelgroepenvervoer vanaf 2025. Een gemeente wordt verwacht die ambitie te bereiken via het aanbestedingsproces. Gemeenten worden hierin ondersteund doordat de Coalition of the Willing acties onderneemt om kennis te delen en drempels weg te nemen. Het akkoord is niet in rechte afdwingbaar: er staan geen sancties op het niet behalen van de doelstelling. Wel zal er gemonitord worden hoe gemeenten ervoor staan ten opzichte van de ambitie. De resultaten daarvan zullen openbaar zijn.

Wat betekent het om mee te doen met het convenant?

Marktpartijen en andere organisaties die zelf direct actief zijn in (zero emissie) doelgroepenvervoer kunnen meedoen met het convenant. Zo laten deze organisaties zien dat zij de ambitie van volledig zero emissie doelgroepenvervoer vanaf 2025 ondersteunen. De ondertekenaars zetten zich vanuit hun eigen rol actief in om de transitie te versnellen, bijvoorbeeld door kennis te delen en drempels weg te nemen. Dit gebeurt in afstemming met de Coalition of the Willing.

Hoe zit het met (meer)kosten?

Eventuele meerkosten voor Zero Emissie hangen sterk af van het specifieke geval: de lokale situatie wat betreft vervoer en laadinfrastructuur, de contractduur, het contractvolume etc. Verschillende opdrachtgevers hebben aangegeven dat zij met hun huidige contract de ambitie (in principe) gaan halen, zonder dat daar extra kosten voor gemaakt zijn. Dat is een positief signaal naar andere opdrachtgevers. Dit is nog niet vanzelfsprekend, vanwege vele onzekerheden. Inzicht in (maatschappelijke) kosten en baten is daarom een belangrijk aandachtspunt in het actieplan (in ontwikkeling).

Hoeveel CO2 bespaart dit eigenlijk?

Op basis van een aantal studies is een grove schatting gemaakt. Daaruit blijkt er bij volledig zero emissie doelgroepenvervoer (in 2025) jaarlijks 58 kton CO2 bespaard kan worden in het gehele doelgroepenvervoer van Nederland. De achtergronden van die schatting zijn op verzoek verkrijgbaar bij het secretariaat.

Hoe kan ik meedoen?

Neem contact op met het secretariaat.